Informacje dla grupy: Aktualności

Nowe adresy e-mail

Grupa : Aktualności

Zapraszamy do kontaktu poprzez nowe adresy e-mail kady przedszkola:

Dyrektor: dyrektor@przedszkole8.pl
Księgowa: ksiegowa@przedszkole8.pl
Kadrowa: kadrowa@przedszkole8.pl
Intendent: intendent@przedszkole8.pl
Wicedyrektor: wicedyrektor@przedszkole8.pl


Ogłoszenie RODO

Grupa : Aktualności

Na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest Przedszkole nr 8
„Pluszowy Misiaczek”
2) z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: Przedszkole nr8 Pluszowy Misiaczek , ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: przedszkolaki8@interia.pl
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Michał Rutkowski 586203679
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji świadczenia wychowania
przedszkolnego dla Pana/Pani dziecka
5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem
realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z
Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4
7) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do
podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób,
których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to
korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do
świadczenia usług nie dłużej niż czas edukacji dziecka w Przedszkolu nr 8 Pluszowy
Misiaczek,
ma Pan/Pani prawo do:
9) – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od
Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia do
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu
bezpośredniego, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, – cofnięcia zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
10) informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych,
jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych.


Ogłoszenie RODO

Grupa : Aktualności

Na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Informuję ,że
1) Z dniem 25 maja 2018 r. na stronie internetowej palcówki nie pojawią się zdjęcia Państwa
dzieci z różnych uroczystości i wydarzeń przedszkolnych.
2) Od dnia 25 maja 2018 r. na stronie internetowej placówki będziemy zamieszczać notatki z
wydarzeń mających miejsce w Przedszkolu nr 8 „Pluszowy Misiaczek”.
3) Aby na stronie mógł pojawić się wizerunek Państwa dzieci proszę o wypełnienie zgody na
przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych
4) Druk do pobrania u nauczycieli i na stronie internetowej przedszkola.

zgoda na wizerunek


Wyniki przetargu

Grupa : Aktualności

Zestawienie złożonych ofert na malowanie kuchni i sali gr III w Przedszkolu nr 8 „Pluszowy
Misiaczek”
Lp Nazwa i adres firmy Cena oferty
1. Usługi Remontowo – Budowlane „Markus” Krzysztof Krzysztofik
Gdynia ul. Gniewska 30/47

8688,00 PLN

2. Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich Witold Labuda
Wejherowo u. Pokoju 3
516 085 2010

10000,38 PLN

3. Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe BUDEX S.C. Tczew
Ul, Hanny Hass 52

6264,41 PLN

W Wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert wybrano firmę nr 3 Przedsiębiorstwo
Budowlano – Remontowe Budex S.C. z Tczewa


Przegląd piosenki morskiej i turystycznej

Grupa : Aktualności

My także przygotowujemy się do tego przeglądu. Grupa II pilnie ćwiczy i przygotowuje się do występu.

plakat-2018

rg-logo-poziom-bez-fm-2

Notatka prasowa


Zaproszenie do składania ofert

Grupa : Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie robót budowlanych pn. malowanie ścian i sufitów pomieszczeń kuchennych i sali gr III   w budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni , ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia

          Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek”  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych malowanie ścian i sufitów pomieszczeń kuchennych i sali gr III   w budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

  1. I. Opis przedmiotu zamówienia  : Przedmiotem zamówienia jest malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach kuchennych i sali gr III

Szczegółowy opis i zakres robót określony jest przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ  

  1. Procedura postępowania :  SIWZ  oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl i BIP

III  Zasady porozumiewania się

1.Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila lub fax wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.

  1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest gł. Księgowa Karolina Puźniak oraz Katarzyna Smeja – vice- dyrektor , e-mail: przedszkolaki8@interia.pl tel 5 620 36 79. Porozumiewanie się Wykonawcy z  uprawnioną osobą odbywać się może codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00,
  2. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia  : do 20 lipca 2018

  1. Składanie ofert

1.Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie:

Oferta na wykonanie malowania w budynku Przedszkola nr 8

Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.

2.Miejsce składania ofert: Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” Ul. Kapitańska 15 81-249  Gdynia – biuro  przyjmuje oferty: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 700 – 1500, przesłane drogą pocztową.

Dokumenty:
Przedszkole w lipcu będzie zamknięte

Grupa : Aktualności

Przedszkole w lipcu będzie
zamknięte.

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ
OPRACOWANIA ORGANIZACJI
PRACY PRZEDSZKOLA W
sierpniu PROSZĘ O
ZAPISYWANIE DZIECI
KORZYSTAJĄCYCH Z
PRZEDSZKOLA W SIERPNIU NA
LISTĘ .
Termin do dnia 15 MARCA

Jednocześnie informuję, że w
przypadku konieczności korzystania w
lipcu z przedszkola NR 36 należy
zgłosić dziecko do dyrektora
przedszkola.


Dzień Otwarty

Grupa : Aktualności

Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni ,

ul. Kapitańska 15
Zaprasza

wszystkie dzieci z Dzielnicy Grabówek oraz innych stron Gdyni na
DZIEŃ OTWARTY w dniu 22 marca 2018 ( czwartek)w godzinach 16.00-18.00
W programie dla dzieci :
– zabawy plastyczne ,
– zabawy manipulacyjne,
-zabawy ruchowe przy muzyce,
Dla rodziców:
– rozmowy z nauczycielkami,
-spotkanie z dyrektorem przedszkola