Informacje dla grupy: Aktualności

Przegląd piosenki morskiej i turystycznej

Grupa : Aktualności

My także przygotowujemy się do tego przeglądu. Grupa II pilnie ćwiczy i przygotowuje się do występu.

plakat-2018

rg-logo-poziom-bez-fm-2

Notatka prasowa


Zaproszenie do składania ofert

Grupa : Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie robót budowlanych pn. malowanie ścian i sufitów pomieszczeń kuchennych i sali gr III   w budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni , ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia

          Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek”  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych malowanie ścian i sufitów pomieszczeń kuchennych i sali gr III   w budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

  1. I. Opis przedmiotu zamówienia  : Przedmiotem zamówienia jest malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach kuchennych i sali gr III

Szczegółowy opis i zakres robót określony jest przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ  

  1. Procedura postępowania :  SIWZ  oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl i BIP

III  Zasady porozumiewania się

1.Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila lub fax wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.

  1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest gł. Księgowa Karolina Puźniak oraz Katarzyna Smeja – vice- dyrektor , e-mail: przedszkolaki8@interia.pl tel 5 620 36 79. Porozumiewanie się Wykonawcy z  uprawnioną osobą odbywać się może codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00,
  2. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia  : do 20 lipca 2018

  1. Składanie ofert

1.Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie:

Oferta na wykonanie malowania w budynku Przedszkola nr 8

Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.

2.Miejsce składania ofert: Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” Ul. Kapitańska 15 81-249  Gdynia – biuro  przyjmuje oferty: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 700 – 1500, przesłane drogą pocztową.

Dokumenty:

Przedszkole w lipcu będzie zamknięte

Grupa : Aktualności

Przedszkole w lipcu będzie
zamknięte.

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ
OPRACOWANIA ORGANIZACJI
PRACY PRZEDSZKOLA W
MIESIĄCU sierpniu PROSZĘ O
ZAPISYWANIE DZIECI
KORZYSTAJĄCYCH Z
PRZEDSZKOLA W SIERPNIU NA
LISTĘ .
Termin do dnia 15 MARCA

Jednocześnie informuję, że w
przypadku konieczności korzystania w
lipcu z przedszkola NR 36 należy
zgłosić dziecko do dyrektora
przedszkola.


Dzień Otwarty

Grupa : Aktualności

Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni ,

ul. Kapitańska 15
Zaprasza

wszystkie dzieci z Dzielnicy Grabówek oraz innych stron Gdyni na
DZIEŃ OTWARTY w dniu 22 marca 2018 ( czwartek)w godzinach 16.00-18.00
W programie dla dzieci :
– zabawy plastyczne ,
– zabawy manipulacyjne,
-zabawy ruchowe przy muzyce,
Dla rodziców:
– rozmowy z nauczycielkami,
-spotkanie z dyrektorem przedszkolaDzień Babci i Dziadka w Uszatkach

Grupa : Aktualności

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbędzie się w grupie Uszatków dnia 23.01.2018 r (wtorek) o godzinie 10:00.


zaproszenie na bal

Grupa : Aktualności

Zapraszamy wszystkie dzieci w dniu 10 stycznia 2018 r o godzinie 9.00 na Bal Karnawałowy  pod nazwą ” Bal Śpiocha”. W programie tańce , zabawy , konkursy.Strój obowiązkowy -Pidżama