Informacje dla grupy: Aktualności

Nowe – ELEKTRONICZNE – upoważnienia do odbioru dziecka

Grupa : Aktualności

Szanowny Rodzicu,
w związku z wprowadzaniem systemu do naliczeń odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu należy w systemie upoważnić do odbioru dziecka siebie i osoby trzecie.

Instrukcja:
1. Proszę wejść na stronę www.gdynia.pl
2. Proszę wybrać zakładkę: Karta Mieszkańca
3. Po prawej stronie proszę wybrać zakładkę: logowanie
4. Jeżeli robią to Państwo po raz pierwszy należy założyć konto, jeżeli posiadacie już Państwo konto należy się zalogować
5. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę z imieniem i nazwiskiem dziecka
6. W panelu: Moje dane wybrać zakładkę: Przedszkole
7. W zakładce dodaj Nowe Upoważnienie proszę wpisać osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka (analogicznie postępujemy przy kolejnym dziecku)
8. Proszę dostarczyć do nauczyciela grupy druk upoważnienia (nowo wpisanej osoby), aby dyrektor placówki mógł zatwierdzić w systemie osobę upoważnioną do odbioru dziecka.

Informacja dotycząca systemu ewidencji dziecka w przedszkolu
1. W Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek” w Gdyni obowiązywać będzie elektroniczna ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu.
2. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadzono czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym imieniem i nazwiskiem (Karta Mieszkańca, Biała Karta Przedszkola)
3. Karta Mieszkańca wydawana jest nieodpłatnie po wcześniejszej rejestracji na stronie https://karta.miasto.gdynia.pl/
4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.
5. Rodzic (opiekun prawny) przyprowadzając lub odbierając dziecko rejestruje to zdarzenie wsuwając kartę do czytnika umieszczonego w szatni przedszkola.
6. System automatycznie rejestruje godzinę przyprowadzenia lub odebrania dziecka.
7. W przypadku uczestniczenia rodzica (prawnego opiekuna) razem z dzieckiem w uroczystościach, imprezach przedszkolnych rejestracji wyjścia dziecka z przedszkola należy dokonać po uroczystości, imprezie tj. po zakończeniu świadczenia usług edukacyjnych przez przedszkole.
8. W przypadku gdy karta zbliżeniowa zostanie odbita przy wejściu dziecka do przedszkola a nie zostanie odbita przy wyjściu z przedszkola czas pobytu dziecka zostanie naliczony do godziny zamknięcia przedszkola.
9. W przypadku gdy karta zbliżeniowa nie zostanie odbita w momencie wejścia dziecka do przedszkola, a zostanie odbita w momencie opuszczania przez dziecko przedszkola czas jego pobytu będzie naliczony od godziny otwarcia przedszkola.
10. W sytuacji szczególnej np. zgubienie lub uszkodzenie karty, rodzic (opiekun prawny) zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielowi. Rodzic samodzielnie składa wniosek o wydanie nowej Karty Mieszkańca lub Białej Karty Przedszkola. Na czas oczekiwania na nową kartę czas rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu będzie zgodny z zapisem w dzienniku zajęć przedszkolnych.
11. W kwietniu będziemy prowadzić pilotaż działania systemu. Od 1 maja 2019 wszyscy rodzice zobowiązani są do elektronicznego rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu.


Informacja

Grupa : Aktualności

Informujemy, że dnia 08. kwietnia (poniedziałek) przedszkole pracuje – nie strajkujemy.


Ogłoszenie

Grupa : Aktualności

W zwiazku z planowaniem uruchomienia czytnika przeznaczonego do ewidencji obecności dzieci w przedszkolu, prosimy o rejestrowanie się w systemie i upoważnienie siebie do odbioru dzieci. Inaczej Karta Mieszkańca będzie nieaktywna w przedszkolu.
www.gdynia.pl – Karta mieszkańca i dalej wg instrukcji


Kolorowy Tydzień

Grupa : Aktualności

Zapraszamy nasze przedszkolaki na :

KOLOROWY TYDZIEŃ

 Prosimy aby dzieci w poszczególne dni tygodnia ubierały się w kolorze:

poniedziałek 08.04 -kolor biało- czerwony

wtorek 09.04         -kolor pomarańczowy

środa 10.04            -kolor żółty

czwartek 11.04       -kolor niebieski

piątek 12.04           -kolor zielony

Dziękujemy

 


 Zapisy na lipiec

Grupa : Aktualności

Przedszkole w sierpniu będzie ZAMKNIĘTE.
W związku z koniecznością opracowania organizacji pracy przedszkola w miesiącu LIPCU prosimy o wpisywanie dzieci korzystających z przedszkola w LIPCU na listę.

TERMIN: do 25. MARCA

Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności korzystania w sierpniu z Przedszkola nr 36 należy zgłosić dziecko do dyrektora przedszkola.


Ogłoszenie

Grupa : Aktualności

W związku z zaplanowaną dużą ilością wyjść do teatrów i wycieczek w tym półroczu, wyjście na przedstawienie do PPNT w Gdyni w dniu 26.03.2019 r. jest płatne przez Państwa w 50%, reszta dopłacana jest przez Komitet Rodzicielski.

Prosimy wpłacać u nauczycielek grup (dotyczy grupy II, III, IV, V) po 10,00 zł.
Ostateczny termin wpłaty 18. marca 2019 r.


Zaproszenie do składania ofert

Grupa : Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie robót budowlanych pn. malowanie ścian i sufitów pomieszczenia sali gr IV wraz z magazynkiem i korytarz gr III w budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni,
ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia

Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych malowanie ścian i sufitów sali gr IV wraz z magazynkiem i korytarz gr III w budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

I. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest malowanie ścian i sufitów w sali gr IV wraz z magazynkiem i korytarz gr III
Szczegółowy opis i zakres robót określony jest przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

II. Procedura postępowania : SIWZ oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl i BIP

III Zasady porozumiewania się
1.Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila lub fax wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest gł. Księgowa Karolina Puźniak oraz Violetta Ilnicka- dyrektor , e-mail: przedszkolaki8@interia.pl tel 58 620 36 79. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnioną osobą odbywać się może codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00

IV. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia: do 20 sierpnia 2019

V. Składanie ofert
1.Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie:
Oferta na wykonanie malowania w budynku Przedszkola nr 8
Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.
2.Miejsce składania ofert: Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia – biuro przyjmuje oferty: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00 – 15:00, przesłane drogą pocztową.

1. Termin złożenia oferty: do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura w sposób podany w ust. 1.
2. Otwarcie ofert: nastąpi w Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek” Gdynia ,ul. Kapitańska 15 w dniu 29.04.2019 r. o godzinie 10.15

Załączniki
formularz-ofertowy-zal-nr-31
podwykonawcy-zal-nr-41
przedmiar-robót-zał-11
przedmiar-robót-zał-11 str 2
siwz-malowanie
zalacznik-nr-21


Dzień otwarty

Grupa : Aktualności

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty do naszego przedszkola, który odbędzie się 14. marca (czwartek) o godzinie 16:00.


Rekrutacja

Grupa : Aktualności

Poniżej znajduje się zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

rekrutacja