Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 8 Pluszowy Misiaczek Gdynia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek Gdynia.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.
(nie pamiętam dokładnej daty)

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć

Odnośniki otwierają się w nowych oknach.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Wrona, przedszkolaki8@interia.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586203679. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

    1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kapitańskiej, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu dla samochodów osobowych, od strony ogrodu ,nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola
    2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Na parkingu budynku nie ma oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

  1. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  2. Nie istnieje podjazd dla wózków inwalidzkich.
  3. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  4. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  6. Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”, „do końca sierpnia 2020 potrwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo”