Daily Archives: Czerwiec 29, 2022

Zaproszenie do składania ofert

Grupa : Aktualności

Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych ZABEZPIECZENIE PRZECIWILGOCIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian zewnętrznych budynku.
II. Procedura postępowania: SIWZ oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl i stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest dyrektor przedszkola Agnieszka Wrona e-mail: dyrektor@przedszkole8.pl tel. 512 242 178.
2.Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć e- mailem na adres dyrektor@przedszkole8.pl
3. Termin złożenia oferty: do dnia 01.08.2022 r. do godziny 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty na e-mail
4.Otwarcie ofert: nastąpi w Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek”
Gdynia ,ul. Kapitańska 15 w dniu 01.08.2022. r. o godzinie 10:30
5. Nie przewidujemy uczestnictwa oferentów w otwarciu ofert

002

003

004

005

006

siwz-izolacja

oswiadczenie-zal-nr-2

formularz-ofertowy-zal-nr-3-docx

podwykonawcy-zalnr-4-docx