Daily Archives: Czerwiec 10, 2022

Zaproszenie do składania ofert

Grupa : Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie robót budowlanych pn. „ZABEZPIECZENIE PRZECIWILGOCIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni , ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia

Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych ZABEZPIECZENIE PRZECIWILGOCIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni
I. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian zewnętrznych budynku.
Szczegółowy opis i zakres robót określony jest przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
II. Procedura postępowania : SIWZ oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl
III Zasady porozumiewania się
1.Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila dyrektor@przedszkole8.pl wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest dyrektor przedszkola Agnieszka Wrona e-mail: dyrektor@przedszkole8.pl tel 512 242 178. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnioną osobą odbywać się może codziennie w godzinach od 7.30 do 14.00,
IV. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia : do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy (sierpień/wrzesień)
V. Składanie ofert
1.Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy przesłać na adres e-mail dyrektor@przedszkole8.pl
2.Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć e- mailem na adres dyrektor@przedszkole8.pl
3. Termin złożenia oferty: do dnia 24.06.2022 r. do godziny 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty na e-mail
3.Otwarcie ofert: nastąpi w Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek”
Gdynia ,ul. Kapitańska 15 w dniu 24.06.2022. r. o godzinie 10:15
4. Nie przewidujemy uczestnictwa oferentów w otwarciu ofert

002

003

004

005

006

siwz-izolacja

podwykonawcy-zalnr-4

oswiadczenie-zal-nr-2

formularz-ofertowy-zal-nr-3