Monthly Archives: Czerwiec 2022

Zaproszenie do składania ofert

Grupa : Aktualności

Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych ZABEZPIECZENIE PRZECIWILGOCIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian zewnętrznych budynku.
II. Procedura postępowania: SIWZ oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl i stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest dyrektor przedszkola Agnieszka Wrona e-mail: dyrektor@przedszkole8.pl tel. 512 242 178.
2.Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć e- mailem na adres dyrektor@przedszkole8.pl
3. Termin złożenia oferty: do dnia 01.08.2022 r. do godziny 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty na e-mail
4.Otwarcie ofert: nastąpi w Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek”
Gdynia ,ul. Kapitańska 15 w dniu 01.08.2022. r. o godzinie 10:30
5. Nie przewidujemy uczestnictwa oferentów w otwarciu ofert

002

003

004

005

006

siwz-izolacja

oswiadczenie-zal-nr-2

formularz-ofertowy-zal-nr-3-docx

podwykonawcy-zalnr-4-docx


Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim

W środę 22 czerwca gościliśmy w grupie Niedźwiadków Panią ze Straży Miejskiej w Gdyni. Pani strażnik przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji: nad wodą, w górach, w lesie, na wsi i w mieście, z wykorzystaniem prezentacji komputerowej. Dzieci uważnie słuchały wakacyjnych rad i ciekawostek oraz wykazały się dużą wiedzą związaną z bezpieczeństwem i wakacyjną przygodą.

1656355440240 1656355496654 1656355537313


Uroczyście obchodziliśmy Urodzinki

Grupa : Misie 2021-2022

W czwartek 23 czerwca w grupie III świętowaliśmy Urodzinki dzieci urodzonych w czerwcu i lipcu. Sześć lat kończył Tymek i Marcel, a pięć Ala, Amelia i Radzio. Jubilatom jeszcze raz życzymy samych słonecznych  dni. Rodzicom dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu słodkiego poczęstunku 🙂

 

img_5996  img_5998

img_6004  img_6001

Podsumowanie akcji ,, Odprowadzam sam”

Drodzy Rodzice,

dziękujemy za zaangażowanie w akcję , w nagrodę dzieci otrzymały piórniki wraz z kredkami , książeczki oraz każda grupa otrzymała certyfikat. Otrzymaliśmy również drzewko które  już zostało wkopane w naszym ogródku 🙂

 

d624d211-130c-493f-8e81-89fd505abfa2Zaproszenie do składania ofert

Grupa : Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie robót budowlanych pn. „ZABEZPIECZENIE PRZECIWILGOCIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni , ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia

Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych ZABEZPIECZENIE PRZECIWILGOCIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni
I. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian zewnętrznych budynku.
Szczegółowy opis i zakres robót określony jest przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
II. Procedura postępowania : SIWZ oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl
III Zasady porozumiewania się
1.Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila dyrektor@przedszkole8.pl wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest dyrektor przedszkola Agnieszka Wrona e-mail: dyrektor@przedszkole8.pl tel 512 242 178. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnioną osobą odbywać się może codziennie w godzinach od 7.30 do 14.00,
IV. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia : do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy (sierpień/wrzesień)
V. Składanie ofert
1.Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy przesłać na adres e-mail dyrektor@przedszkole8.pl
2.Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć e- mailem na adres dyrektor@przedszkole8.pl
3. Termin złożenia oferty: do dnia 24.06.2022 r. do godziny 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty na e-mail
3.Otwarcie ofert: nastąpi w Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek”
Gdynia ,ul. Kapitańska 15 w dniu 24.06.2022. r. o godzinie 10:15
4. Nie przewidujemy uczestnictwa oferentów w otwarciu ofert

002

003

004

005

006

siwz-izolacja

podwykonawcy-zalnr-4

oswiadczenie-zal-nr-2

formularz-ofertowy-zal-nr-3


Urodzinki u Gumisiów

Dnia 3 czerwca obchodziliśmy w grupie Gumisiów 6 urodzinki Kuby W. i 5 urodzinki Ignacego.

Na zakończenie tematu kompleksowego związanego z przeżywaniem różnych emocji realizowanego z pomocą żaby Ferdka i jego much, bawiliśmy się wykorzystując zdobytą wiedze o emocjach i dodatkowo kolorową chustę animacyjną. Emocje towarzyszyły nam cały dzień głównie oczywiście te pozytywne.

Odspiewaliśmy naszym jubilatom sto lat, skłądaliśmy życzenia i tańczyliśmy wykorzystujac do tego kolorowe pompony w takt muzyki z dziecięcego repertuaru.

To był dzien pełen wrażeń. Rodzicom dziękujemy za przygotowany słodki poczęstunek a jubilatom jeszcze raz STO LAt i spełniania marzeń.

 

img_4970 img_4971 img_4972 img_4973 img_4974