Daily Archives: Luty 28, 2019

Zaproszenie do składania ofert

Grupa : Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie robót budowlanych pn. malowanie ścian i sufitów pomieszczenia sali gr IV wraz z magazynkiem i korytarz gr III w budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni,
ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia

Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych malowanie ścian i sufitów sali gr IV wraz z magazynkiem i korytarz gr III w budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

I. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest malowanie ścian i sufitów w sali gr IV wraz z magazynkiem i korytarz gr III
Szczegółowy opis i zakres robót określony jest przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

II. Procedura postępowania : SIWZ oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl i BIP

III Zasady porozumiewania się
1.Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila lub fax wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest gł. Księgowa Karolina Puźniak oraz Violetta Ilnicka- dyrektor , e-mail: przedszkolaki8@interia.pl tel 58 620 36 79. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnioną osobą odbywać się może codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00

IV. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia: do 20 sierpnia 2019

V. Składanie ofert
1.Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie:
Oferta na wykonanie malowania w budynku Przedszkola nr 8
Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.
2.Miejsce składania ofert: Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia – biuro przyjmuje oferty: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00 – 15:00, przesłane drogą pocztową.

1. Termin złożenia oferty: do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura w sposób podany w ust. 1.
2. Otwarcie ofert: nastąpi w Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek” Gdynia ,ul. Kapitańska 15 w dniu 29.04.2019 r. o godzinie 10.15

Załączniki
formularz-ofertowy-zal-nr-31
podwykonawcy-zal-nr-41
przedmiar-robót-zał-11
przedmiar-robót-zał-11 str 2
siwz-malowanie
zalacznik-nr-21